Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na maloobchodní prodej zboží společnosti Diveinn s.r.o.. Kupní smlouva bude uzavřena buď konkludentně na základě objednávky nebo prostředky komunikace na dálku, zejména prostřednictvím sítě internet. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na prodej zboží podléhající režimu občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.)

Prodávajícím je společnost  Diveinn s.r.o., IČ: 08773751, se sídlem Praha 3, Jičínská 226/17 Spisová značka: C 324154 vedená u Městského soudu v Praze
I
Dodací lhůta

1.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat,předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se je expedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 pracovních dní po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy ( jeden až dva dny přepravní službou).

Skladová dostupnost je informativní, mění se každou minutu není vždy možné zaručit, že v okamžiku potvrzení objednávky bude zboží stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. Děkujeme za pochopení. Zboží označené s dostupností dodání 5 - 7 dnů je skladem v centrálním skladu v Německu, pokud bude objednané zboží vyprodané i v německém skladu bude zákazník o této skutečnosti informovám emailem nebo telefonicky a bude dohodnut individuální termín dodání. 

1.2. Osobní odběr je možný po vzájemné dohodě na prodejně v Kutné Hoře na adrese Tylova 558/10, 284 01 Kutná Hora.

Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 5 kalendářních dnů. Poté je objednávka stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuálně dohodnuto jinak).

1.3.  V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice.  V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

II
Dopravní podmínky
 

2.1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů   jeho doručení v rámci České republiky:

a. přepravní firmou
b. osobním odběrem zboží  bez poplatku po předchozí telefonické domluvě a platbě za zboží bankovním převodem předem.


V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat  e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno.

Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 5 kalendářních dnů.

2.2.    Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

III
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 

3.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

3.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

IV
Odstoupení od kupní smlouvy

 

4.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu australske-klobouky.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

4.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu prodejny : Diveinn s.r.o., Tylova 558/10, 284 01 Kutná HoraVrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

4.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu  podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

4.6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

4.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Při vrácení částky poštovní poukázkou bude vracená částka snížena o aktuální poplatek požadovaný Českou poštou za poslání peněz tímto způsobem. 

4.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

4.9. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

4.10. Projeví-li kupující vůli o znovu doručení zásilky prodávajícím , kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka zásilky navýšena o dopravné bude požadována platba předem. 

V

Ochrana osobních údajů 

5.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

5.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.